Criteria

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

De Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn geeft financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Voor voorbeelden van toegekende subsidies zie Voorbeeldprojecten.

Projecten in de regio Kennemerland hebben voorrang boven nationale of internationale projecten. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. Uitgesloten zijn plannen die de overheid zou horen te steunen.

Voorbeeldprojecten

Hieronder volgt een aantal projecten die in het verleden subsidie hebben ontvangen of dat nu nog doen.

Projecten in de regio Kennemerland

Haarlemse hofjes ‘De Gravinnehof’ en Frans Loenen Hofje.

In 2001 is het nieuwste hofje van Haarlem ‘De Gravinnehof’ geopend met 26 appartementen voor ouderen. Dit hofje is bekostigd in samenwerking met het Jacob Godshuis.
Ook wordt het groot onderhoud gefinancierd van een van de oudste hofjes van Haarlem: het ‘Frans Loenen Hofje’ uit 1607.

Stichting Voedselbank Haarlem

Project: mensen die in armoede leven helpen door middel van het verdelen van ingezamelde, onverkoopbare voedselvoorraden.
Doelgroep: alleenstaanden, ouderen, vrouwen, niet-westerse allochtonen, chronisch zieken.
Subsidie: € 20.000 per jaar, meerdere jaren

Haarlemse Hofjeskrant

Project: gratis krant (4x per jaar) met nieuws en informatie over de Haarlemse hofjes.
Doelgroep: hofjesbewoners en belangstellenden in Haarlem.
Subsidie: € 5.000

Nederlandse Rode Kruis, afdeling Haarlem

Project: vaardagen van het Rode Kruis.
Doelgroep: ouderen, gehandicapten en ernstig zieken.
Subsidie: € 5.000

Stichting Hospice Haarlem

Project: voorzieningen om het leven in Bijna Thuishuizen te veraangenamen; opleiding van vrijwilligers.
Doelgroep: terminale patiënten
Subsidie: € 10.000

Oecomenisch Diakonaal Centrum Stem in de Stad, Haarlem

Project: de exploitatie van het Aanloopcentrum
Doelgroep: vereenzaamde ouderen in de stad die binnen lopen voor aandacht, pastoraat en een kopje koffie.
Subsidie: € 10.000 per jaar, meerdere jaren

Zonnebloem Spaarnestad

Project: zonnebloemgasten
Doelgroep: vereenzaamde ouderen en gehandicapten in Zuid Kennemerland.
Subsidie: € 2.500

Nationale projecten

Amsterdam Center on Aging

Projecten: kennisdisseminatie (ver)ouderen vanuit multidisciplinaire samenwerking van de Vrije Universiteit en het VUmc te Amsterdam Doelgroep: beleidsmedewerkers, thuiszorgmedewerkers, brede publiek, hulpverleners en vrijwilligers. Subsidie: ca. € 50.000, meerdere jaren

Centraal Missie Commissariaat (CMC)

Project: oudedagsvoorziening.
Doelgroep: oudere missionarissen.
Subsidie: € 10.000 per jaar, meerdere jaren

Internationaal project

Abu Dis, Oost Jeruzalem

Project: bijdrage in de investeringskosten van een lift.
Doelgroep: hulpbehoevende Palestijnse bejaarden.
Subsidie: € 50.000