Privacy

Privacy reglement Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn

Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn, gevestigd aan Jos Cuypersstraat 16-54 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
T. P. L. Bot
Van de Spiegellaan 22, 2101BN, Heemstede.
hofjecvb@gmail.com
+31235287000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor aanvragen omtrent bewoning en bewoners

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Door u opgegeven gegevens van contactpersonen
- Adres en telefoonnummer van uw huisarts

Voor aanvragen omtrent giften voor zover het persoonsgegevens betreft

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Met betrekking tot aanvraag tot- en bewoning in het hofje
Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor het om niet (gratis) in bruikleen geven van de woning, en om opgegeven contactpersonen en/of huisarts te kunnen bereiken als enige omstandigheid dat noodzakelijk maakt.

Met betrekking tot giften
- Voor het kunnen beoordelen van aanvragen en het afhandelen van de giften, waaronder de uitbetaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om te evalueren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:
- Aanvragen voor bewoning: gedurende de periode dat u op de wachtlijst staat, of tot twee maanden nadat is besloten u niet op de wachtlijst te zetten, cq af te wijzen.
- Bewoners: gedurende de termijn van bewoning, inclusief ontruiming van de woning na beƫindiging daarvan, m.u.v. gegevens voor het vastleggen van de historie van ons hof.
- Vrijwilligers: zolang de vrijwilliger actief is, om overeengekomen vergoedingen uit te keren.
- Giften: tot 2 maanden nadat de gift is afgewikkeld, inclusief de evaluatie van het betreffende project.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hofjecvb@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer T.P.L. Bot via hofjecvb@gmail.com